ทีมงานของเรา

ดร.ภญ.บงกช ไพบูลย์อุดมการณ์ (ดร.นก)
(ผู้ก่อตั้ง)

ดร.ภญ.บงกช ไพบูลย์อุดมการณ์ (ดร.นก) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้ก่อตั้งบริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จำกัด ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจและติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้พัฒนาและผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ รวมถึงการดูแลโครงสร้างการขาย การทำการตลาดทั้งกับลูกค้าภายในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ

ดร.นก สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทนั้น ดร.นก เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager) ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม (Aesthetics) ให้กับบริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ BTL Industries ประเทศอังกฤษ อันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือทางด้านความงามระดับโลก และก่อนหน้านั้นดร.นก ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในแผนกยา (Bayer Schering Pharma, Bayer Healthcare) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์จากประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้ ดร.นก ยังเคยเป็นวิทยากรรับเชิญประจำให้กับรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพและความงามยอดนิยม รายการ “บ้านเลขที่ 5” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 อีกด้วย

คุณไพลิน ธนกิจเจริญ
(ผู้จัดการทั่วไป)

คุณไพลิน ธนกิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager) และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน ของบริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ คุณไพลินมีความชำนาญในการดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001 และคุณไพลินเคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพให้กับบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มานานกว่า 10 ปี

คุณไพลิน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คุณไพลินยังผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจและทดสอบระหว่างกระบวนการ จนถึงการตรวจและทดสอบขั้นสุดท้าย รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) และมาตรฐานยุโรป

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) โดยตรง ทำให้มีพื้นฐานเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งในแง่ของการส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จึงสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวนี้ผสมผสานกับความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการรักษา การให้ความรู้ทางเทคนิคและการปฏิบัติแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรายังได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการได้ฝึกทดลองปฏิบัติเครื่องเลเซอร์กับคนไข้จริงจากบริษัท Alma Lasers ณ ประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จนได้รับประกาศนียบัตรมา ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรามีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องเลเซอร์กับคนไข้มามากกว่า 500 คน จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ารับการรักษา รวมถึงได้รับเสียงตอบรับจากผลการรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าทีมของเราสามารถให้ความรู้และการบริการทางด้านผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับแพทย์ และบุคลากรต่อไป

ทีมขาย

ทีมขายจะเป็นด่านหน้าของบริษัท เป็นบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญทางด้านการขาย ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ CEO และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ทีมขายของเราสำเร็จการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์มาโดยตรง และนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ตรงทั้งด้านการขายและการตลาดให้กับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โรงพยาบาลรัฐบาล และคลินิก โดยเฉพาะเครื่องเลเซอร์และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ มานานกว่า 10 ปี

ทีมวิศวกรรมและบริการ

ทีมวิศวกรรมและบริการ วิศวกรของเรามีทักษะและความชำนาญ มีประสบการณ์ในการบริการและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ มานานกว่า 10 ปี ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศจากบริษัทผู้ผลิต Alma Lasers นอกจากนี้ทีมวิศวกรของเรายังสามารถให้คำปรึกษากับแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับวิธีการบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

thThai